Algemene Voorwaarden SKYTV

Versie 1.2 september 2020

Voor de leesbaarheid van de Algemene Voorwaarden van SKYTV geven we hieronder de belangrijkste definities weer:

– SKYTV: Handelsnaam van SKYTV BV, gevestigd aan de Fivelpoort 10, 9902 SR te Appingedam met KvK nummer 04030717
– SKYTV: Dienst waarmee de Klant toegang krijgt om via een internetverbinding overal ter wereld lineair en/of interactief televisie te kijken.
– SKYTV Entree: De ontsluiting van de standaard Content, de service en de navigatie die de Klant krijgt aangeboden en welke actief blijft gedurende de Overeenkomst.
– SKYTV Extra: Alle beschikbare Content die de Klant met een minimale duur kan toevoegen aan SKYTV Entree gedurende de Overeenkomst.
– Mijn SKYTV: Platform waarop je een overzicht vindt van de door jou geactiveerde SKYTV Selectie en je persoonlijke gegevens.
– Content: De via SKYTV te bekijken televisiezenders en televisie- en/of internetprogramma’s.
– Contentleverancier: Televisiezenders/omroepen die eigenaar of licentiehouder zijn van de Content.
– Device: Apparaten/toestellen en/of Beeldschermen en/of Boxen/ afstandsbedieningen waarop je de SKYTV-dienst(en) gebruikt.
- Klant: een consument, instelling of onderneming die met SKYTV een Overeenkomst is aangegaan voor de aanschaf van een device en/of toegang tot SKYTV.
– Overeenkomst: De Overeenkomst tussen SKYTV en de Klant waarbij SKYTV de Klant tegen betaling een Device verkoopt en/of een maand toegang tot SKYTV verleent. Indien de Klant een volgende maand toegang wenst komt er een nieuwe Overeenkomst tot stand. Zodra de automatische incasso wordt stopgezet komt er geen nieuwe Overeenkomst tot stand. – Factuurperiode: Vanaf de dag dat de Klant de Overeenkomst start voor toegang tot SKYTV + 1 maand is de factuurperiode. (Voorbeeld: als de Overeenkomst start op 7 maart dan loopt de Factuurperiode van 7 maart t/m 6 april).
– Nederland: Het Koninkrijk der Nederlanden waarbinnen vier landen worden onderscheiden: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
– Voorwaarden: Algemene voorwaarden SKYTV. – Website: https://www.skytv.nl
– SKYTV Aanbod: SKYTV Entree en/of SKYTV Extra en/of de SKYTV Device en/of Eigen TV-Kanaal.
– Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van SKYTV. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 341 40 742 en worden op verzoek toegezonden. De voorwaarden staan gepubliceerd op de website: www.skytv.nl/legal/algemene-voorwaarden

Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod en het gebruik van SKYTV. Door een bestelling te plaatsen en een account aan te maken voor het gebruik van SKYTV ga je akkoord met deze voorwaarden.

(Totstandkoming) Overeenkomst
2. Om SKYTV te kunnen gebruiken en/of een SKYTV Device aan te schaffen plaats je een bestelling op de website en maak je een account aan of aanvaard je een (telefonische) aanbieding door bevestigend te reageren op een nadien toegezonden offerte. SKYTV zal de Klant per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst sturen nadat de aanmelding of de bevestiging is ontvangen. 3. Het account dat je hebt aangemaakt is persoonlijk en niet overdraagbaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je inloggegevens. Alle handelingen verricht vanuit je account komen voor eigen rekening en risico.
4. Vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand komt heb je het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. Je kunt gebruik maken van dit herroepingsrecht door een email bericht te sturen naar support@skytv.nl 4.1 Gebruik hiervoor het emailadres dat je hebt gebruikt om de Overeenkomst met SKYTV aan te gaan. Als je tijdens de bedenktermijn van 14 dagen gebruik hebt gemaakt van SKYTV Entree, is SKYTV gerechtigd de eventuele kosten voor het gebruik tot aan het moment van ontbinding naar rato in rekening te brengen. In het bestelproces heb je afstand gedaan van je herroepingsrecht ten aanzien van de extra Content uit het SKYTV Plus aanbod. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht is SKYTV gerechtigd de volledige kosten voor de minimale duur van SKYTV (1 maand) in rekening te brengen.

Content en SKYTV Aanbod
5. Op de Website www.skytv.nl staat het SKYTV Aanbod.
6. Het aansluiten op SKYTV – het inregelen cq beschikbaar stellen van de beelden – kan maximaal 5 werkdagen na incassering van de Factuurperiode duren. Devices worden uit voorraad geleverd, waarbij een maximale levertijd van 30 dagen wordt aangehouden.
6.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kun je ervoor kiezen om via Mijn SKYTV de SKYTV Pakketten te wijzigen. Als je Content aan je SKYTV toevoegt gaat deze wijziging meteen in. Als je Pakketten aanpast (vermeerderen, verminderen of stopzetten) gaat deze wijziging in vanaf de eerstvolgende Factuurperiode, nadat de eventuele minimale duur voor de afname van de Content is verstreken. 7. SKYTV spant zich in om SKYTV Aanbod onbeperkt beschikbaar te stellen maar kan hierover geen garanties geven.

Gebruik van SKYTV 8. Om gebruik te maken van SKYTV heb je een internetverbinding nodig met een minimale capaciteit van 20 Mb/s (voor een Device) en 50 Mb/s (voor drie Devices). 9. De beschikbaarheid van Content en de beeldkwaliteit van Content is ook onderworpen aan de kwaliteit van de internetverbinding die je internetprovider levert en de mogelijkheden van het Device dat je gebruikt. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding en het gebruik van een goedwerkend Device. 10. Het is niet toegestaan Content eigenhandig te downloaden, te archiveren, te verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en of te publiceren. 11. SKYTV is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de privésfeer. Je mag SKYTV niet gebruiken voor commerciële doeleinden en of in openbare gelegenheden. 12. Je kunt gebruik maken van SKYTV via de Website en de SKYTV app. Op het gebruik van de SKYTV app en de Website kunnen licentievoorwaarden (van derden) van toepassing zijn.

Duur-en pauzeren van de Overeenkomst 13. De Overeenkomst tussen SKYTV en de Klant, waarbij SKYTV de Klant tegen betaling gedurende de Factuurperiode toegang tot SKYTV, al dan niet vermeerderd met een of meerdere SKYTV Plus pakketten, verleent, eindigt na een maand. Indien de Klant een volgende maand toegang wenst komt er een nieuwe Overeenkomst tot stand. Zodra de automatische incasso wordt stopgezet komt er geen nieuwe Overeenkomst tot stand. 14. Content uit het SKYTV Aanbod kun je alleen afnemen met een minimumduur van een Factuurperiode. In het geval van een verplichte langere minimumduur wordt dit eveneens vermeld in de webwinkel op de Website. De Content kun je niet beëindigen gedurende deze minimumduur. In geval van vroegtijdige beëindiging is SKYTV gerechtigd de kosten, conform de minimale duur van de Content, in rekening te brengen.

Betaling 15. Voor toegang tot SKYTV ben je bij vooruitbetaling een maandelijkse vergoeding verschuldigd. Je betaalt de eerste bestelling per iDEAL betaling. SKYTV incasseert maandelijks via automatische incasso de aan de SKYTV verschuldigde vergoeding vanaf het door jou opgegeven bankrekeningnummer. 16. Wanneer je tijdens de lopende Factuurperiode Content toevoegt, worden de kosten hiervoor op de eerstvolgende factuur in rekening gebracht. 17. Wanneer de verschuldigde vergoeding niet geïncasseerd kan worden of (later) wordt gestorneerd, is het SKYTV toegestaan de toegang tot SKYTV te blokkeren. Deze blokkade wordt opgeheven zodra je de aan SKYTV verschuldigde vergoeding via een iDEAL betaling hebt overgemaakt. 18. Indien betaling niet kan plaatsvinden in de daarvoor gestelde periode, zal SKYTV de vaste bedragen voor de eventueel resterende minimum duur bij je in rekening brengen en eventuele administratiekosten in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid 19. De Content waar je met SKYTV toegang toe verkrijgt is de eigendom van Contentleveranciers en hun licentiegevers. Op de inhoud van de Content heeft SKYTV geen enkele invloed. SKYTV kan niet worden aangesproken ten aanzien van de door de Contentleveranciers beschikbaar gestelde Content zoals televisieprogramma’s, de kwaliteit- en de inhoud van de Content. 20. Voor de beschikbaarheid van de Content is SKYTV afhankelijk van de Contentleveranciers. SKYTV geeft dan ook geen garanties op de kwaliteit van de Content, eventuele storingen of wijzigingen in het SKYTV Aanbod. 21. Het is SKYTV toegestaan SKYTV en/of Content tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het oplossen van storingen en kort onderhoud. 22. Eventuele klachten over SKYTV dien je binnen 2 maanden na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken bij SKYTV. 23. SKYTV is slechts binnen de grenzen van dit artikel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de beschikbaarstelling van SKYTV. 24. SKYTV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals immateriële schade, gevolgschade of winstderving.

Software en updates 25. SKYTV ondersteunt de externe benodigde software zoals aangeboden via de Website. SKYTV spant zich in om deze beschikbaar te stellen voor merendeel van de Devices, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de software niet werkt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de installatie van recente software updates.

Overig 26. SKYTV heeft het recht de toegang tot SKYTV (tijdelijk) onmiddellijk te blokkeren als blijkt of wordt vermoed dat je je niet houdt aan deze Voorwaarden. 27. Het is SKYTV toegestaan deze Voorwaarden en de tarieven eenzijdig te wijzigen. SKYTV zal je voor zover mogelijk, van ingrijpende wijzigingen minstens 1 maand voordat de wijzigingen ingaan op de hoogte stellen. Indien je wijzigingen niet wenst te accepteren kan je de Overeenkomst beëindigen. Wanneer je na ingangsdatum van de wijziging gebruik blijft maken van SKYTV, ga je akkoord met de gewijzigde Voorwaarden. 28. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. 29. Het SKYTV Privacy Statement maakt onlosmakelijk deel uit van deze Voorwaarden. De laatste versie staat op: https://www.skytv.nl/legal/avg

  • Toegang tot vele andere TV kanalen
  • Kijken op meerdere schermen
  • Veilig online betalen
  • Maandelijks opzegbaar
BOXtv